Προϋπολογισμός : € 100.000

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Η εταιρεία PD Neurotechnology έλαβε ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο της Δράσης για τη στήριξη των μικρομεσαίων νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο “Elevate Greece” και επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Η συμμετοχή στη Δράση θα βοηθήσει την εταιρεία ώστε μακροπρόθεσμα να έχει νέα και καινοτόμα προϊόντα, καλύτερη οργάνωση και βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον θα την βοηθήσει να αυξήσει την ρευστότητά της και να ενισχύσει την εξωστρέφεια της. Τέλος μέσω της συγκεκριμένης Δράσης η εταιρεία θα μπορέσει να πετύχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, γεγονός που θα συμβάλει με θετικό πρόσημο στους ρυθμούς ανάπτυξης της.

Πέραν των όσων ήδη αναφέρθηκαν σε εταιρικό επίπεδο, η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλει και στην προσέλκυση και απασχόληση υψηλού επιπέδου προσωπικού και στην συγκράτηση του επιστημονικού προσωπικού στην περιφέρεια, αποφέροντας οφέλη τόσο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας όσο και στην εθνική οικονομία.