Η PD Neurotechnology®, εταιρία ανάπτυξης πρωτοπόρου ιατρικής τεχνολογίας συμμετείχε ως εταίρος στη σύσταση του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας «Hellenic Digital Health Cluster (HDHC)», που φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

O HDHC συγκεντρώνει εταιρείες και οργανισμούς στον τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στην πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από το Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, συμμετέχουν έως τώρα συνολικά 20 εταιρίες.