Στο πλαίσιο του έργου Smart Insole («έξυπνη» εσωτερική σόλα), η κοινοπραξία θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει μια νέα εσωτερική σόλα παπουτσιών χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους.
Η καινοτομία στις υπηρεσίες και στο προϊόν θα μας επιτρέψει να απευθυνθούμε σε μεγάλες αγορές και, συγκεκριμένα, στους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον και σε άτομα τρίτης ηλικίας, προσφέροντας τη δυνατότητα μακρόχρονης παρακολούθησης και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και των επιδόσεων της βάδισής τους, καθώς και της ανίχνευσης και πρόβλεψης πτώσεων.

Μεταφορτώστε το φυλλάδιο του έργου (μόνο στην ελληνική γλώσσα).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του έργου.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)